Versnellen naar toekomstbestendige ouderenzorg

  • Healthcare
  • Innovation by design
Overzicht aan krantenartikelen over ouderenzorg

Uitdaging

De zorg staat onder druk en de vraag naar (complexe) zorg zal in de toekomst alleen maar toenemen. Zorgorganisatie Thebe wil koploper zijn in het innoveren en transformeren van hoe we zorg verlenen en organiseren. Hoe houden we de zorg toegankelijk voor diegenen die dat echt nodig hebben? Hoe zorgen we ervoor dat burgers zo zelfredzaam mogelijk zijn en dat de inzet van professionele zorg zo zinvol mogelijk is? 

Resultaat

Samen met Thebe ontwikkelden wij de visie op de toekomst: Thebe richt zich volledig op de intensieve, essentiële zorg, met als uitgangspunten ‘zelf’, ‘thuis’ en ‘technologie’. Sinds 2023 werken we in design sprints samen met medewerkers, cliënten en de keten aan nieuwe concepten voor de zorg. We zetten in op het samenspel tussen mantelzorgers, vrijwilligers, technologie en digitale assistenten. De focus ligt op het loslaten van taken die niet onder essentiële zorg vallen en het opschalen van innovatie. Met deze aanpak maken we de grote uitdagingen behapbaar en versnellen we verandering; met grotere zelfredzaamheid voor cliënten en een hoger werkgeluk voor medewerkers als resultaat.

Wat we hebben gedaan

Future scoping, toekomstvisie, transformatiestrategie, service design, customer journeys, prototyping, conceptontwikkeling

Impact

++
zelfredzaamheid
++
werkgeluk

Gedeeld beeld van de toekomst

Dat de toekomst van ouderenzorg verandert is een feit. Hoe dat er in 2030 precies uitziet kunnen we niet voorspellen, maar het geeft wél richting als we ons kunnen voorstellen wat mogelijk en wenselijk is. Met onze methodiek Future Scoping verkenden we trends en ontwikkelingen en kwamen met alle 60 managers, vertegenwoordigers van cliënten en professionals tot een gedeeld beeld van de richting die Thebe opgaat.

Design thinking in de zorg

De transitie richting een nieuw Thebe is complex op meerdere vlakken. Er wordt veel van zorgprofessionals gevraagd en Thebe kan het niet alleen. Bijna alle veranderingen raken cliënten en hun naasten en vaak ook meerdere spelers in de zorgketen.

Om tot een werkbare strategie te komen hebben we de beweging onderverdeeld in vijf thema’s. Per thema verdiepen we in design sprints de gewenste situatie en ontwikkelen we in co-creatie oplossingen voor nieuwe dienstverlening.

Levensreizen in 2030

De levensreis (klantreis) is de kapstok voor alle sprints. Hoe kunnen we zoveel mogelijk bijdragen aan en aansturen op een zo zelfredzaam mogelijk leven van mensen? De gewenste ervaring is steeds het vertrekpunt voor de verandering die we ontwerpen.

Hoe kunnen we...

In iedere sprint zoomen we in op een deel van de reis en onderzoeken we hoe Thebe de zelfredzaamheid terug kan geven aan cliënten en hun naasten. Vervolgens bedenken we oplossingen om een veranderende rol van professionals, cliënten en het netwerk te ondersteunen.

Zo hebben we dat ook gedaan voor oogdruppelen en het aantrekken van steunkousen. Met de gehele betrokken keten: apothekers, specialisten, huisartsen, verzekeraars en de VVT en welzijns- organisaties in de regio. Met elkaar ontwierpen we een nieuwe klantreis die zo optimaal en efficiënt mogelijk is voor mensen, hun omgeving en de keten.

op de linkerafbeelding krijgt een vrouw oogdruppels en op de rechterafbeelding staat een flyer over oogdruppelen

Zinvolle zorguren

De beweging die Thebe maakt richt zich op het helpen van zoveel mogelijk kwetsbare mensen die ondersteuning en/of intensieve zorg nodig hebben, met zoveel mogelijk werkplezier. Daarom zetten we in op het samenspel tussen mantelzorgers, vrijwilligers en de beste technologie en digitale assistenten.

In design sprints ontwikkelen we samen met zorgprofessionals oplossingen die tot de meest zinvolle zorg leiden. En de lakmoesproef: hoe reageren cliënten?
Karin VinkProgrammamanager toekomstvisie Thebe
Prototypes ontwikkeld voor Thebe

Van concept naar gevalideerd prototype

In een sprint van twee weken werken we toe naar gevalideerde prototypes van concepten. We verkennen en ontwerpen oplossingen die nu en in de toekomst helpen bij het loslaten van alle zorg die niet essentieel is en die de zelfredzaamheid van mensen vergroten.

Stap in de Toekomst van Thebe

Om alle professionals en cliënten van Thebe mee te nemen in de visie van Thebe, vertelt ‘ons Lot’ over de stappen die gezet worden via onder andere het Thebe-journaal op een eigen toekomstvisie landingspagina. Verandering is altijd lastig, en het is belangrijk de organisatie mee te nemen om voor draagvlak en enthousiasme te zorgen.

Ready to change things?

Marlies de Gooijer

Ook innovatie van zorg versnellen? Neem contact op met Marlies de Gooijer

Marlies de Gooijer's Linkedin